Andern ne Freide machn

Wenner Eiern Feehdz gehabt habd un wolld, dass'sch och andre ma äbblich lachn, dann machdn doch ne Freide un verschenkt ä Guhdscheen. Den genndr hier  beschdelln.